Hersteltalent

Project Crisiskaart Zeeland

“Ik worstel en BLIJF boven: de crisiskaart”

Aanleiding

Stichting HerstelTalent heeft in 2016 zes ervaringsdeskundigen opgeleid tot crisiskaartconsulent. Zij staan in de startblokken de crisiskaart te gaan uitrollen over heel Zeeland! Sinds januari 2017 zijn er twee zelfregiecentra, in de gemeente Middelburg en in de gemeente Veere. Deze centra bieden mogelijkheden tot ontmoeting, zelfhulp en onderlinge steun van mensen met psychische kwetsbaarheid. Stichting HerstelTalent heeft een plan van aanpak geschreven voor uitrol van de crisiskaart over Zeeland. Dit plan is ingediend bij ZonMw ter financiering. Begin februari 2017 is deze financiering toegekend.

De projectresultaten

 • Er zijn aan het eind van 2017 50 nieuwe crisiskaarthouders in Zeeland.

Het streven is dat er 50 nieuwe crisiskaarthouders zijn. Dit lijkt niet heel veel. We houden er rekening mee dat twee op de drie processen die starten geen afronding krijgen tot een crisiskaart. Dit zullen dus zo’n 100 processen zijn. Een succesvol proces, blijkt uit ervaringen in het land, neemt gemiddeld 10 uur in beslag.

 • Veel potentiele kaarthouders zijn voorgelicht en geïnformeerd over de crisiskaart.

Voordat mensen een crisiskaart gaan opstellen willen ze eerste weten wat het is. Daarom is goede voorlichting en gerichte publiciteit noodzakelijk. Veel mensen van de doelgroep zijn (nog) niet op de hoogte van het doel en nut van de crisiskaart. Daarom houden we een publiciteitscampagne die bestaat uit:

 • Een brochure/ affiche Hierin wordt uitgelegd wat een crisiskaart is, wat het nut ervan is en hoe ze een crisiskaart kunnen opstellen/krijgen. Deze brochure wordt verspreid over heel Zeeland, binnen de (O)GGZ instellingen, huisartspraktijken, apotheken, onze eigen centra en WMO-loketten.
 • Voorlichtingsbijeenkomsten voor potentiele kaarthouders en familieleden. De bijeenkomsten richten zich met name op gebruikers en familieleden/mantelzorgers, waarvoor het van belang is om te weten wat een crisiskaart is en hoe deze werkt. Deze bijeenkomsten vinden plaats op laagdrempelige locaties. In 2017 in ieder geval in de drie regio’s van Zeeland.
 • Persberichten naar huis aan huisbladen en PZC
 • Instellingen en betrokken instanties zijn op de hoogte van het bestaan van de crisiskaart en handelen overeenkomstig

Om alle medewerkers van een organisatie te informeren en ervaringen uit te wisselen verzorgen we informatiemomenten/workshops. We verzorgen tenminste 12 informerende bijeenkomsten voor instellingen/organisaties in 2017.

Daarnaast zoeken we gericht afstemming met organisaties die zich richten op mensen met psychische kwetsbaarheid, verwarde personen en/of maatschappelijke opvang.

Natuurlijk is gerichte afstemming nodig met FACT-teams en intensieve ambulante zorg om de crisiskaart in de werkmethodiek op te nemen.

Hoe aan te pakken?

Er zijn zes opgeleide ervaringsdeskundige consulenten crisiskaart. Zij beschikken samen over diverse kwaliteiten. De consulenten zullen mensen die een crisisplan en -kaart willen opstellen kunnen ondersteunen in dit proces. Zij zullen voorlichtingen en informatiebijeenkomsten verzorgen. Dit om de bekendheid van en het draagvlak voor de crisiskaart bij zorginstellingen, huisartsen, politie, cliënten, cliëntenraden en –organisaties te vergroten. De consulenten kunnen bij evaluatie van crisiskaarten in algemene zin knelpunten en tekorten in de zorgketen signaleren en op een effectieve manier communiceren.

Zij gaan komende weken het crisiskaartproject samen met de projectleider in de steigers zetten.

1 maart – 1 april
De project(bege)leider zal i.s.m. met de zes consulenten:

 • Een structuur opzetten voor registreren gegevens van kaarthouders en crisisplannen in ontwikkeling.
 • Een formulier voor het registratie knel en verbeterpunten ontwikkelen en evaluatieformulieren.
 • Zorgdragen voor PR en communicatie: folder, poster, en persberichten moeten worden geschreven.
 • Een kennismakingsronde in drie regio’s organiseren en voorlichtingen potentiele kaarthouders.

Juni 2017
Evaluatie en bijsturen project na drie maanden

September 2017
Evaluatie en bijsturen project na zes maanden

December 2017
Evaluatie en bijsturen project na negen maanden, onderzoeken en acties voortzetting project, financiering en cofinanciering regelen voor voortzetting in 2018 door projectleider.

 • Stichting Hersteltalent
 • Privacy